Viet-Hung Nguyen

Software Engineer / Film Enthusiast

GitHubTwitterLinkedIn

2024-05-22 Programmer's Block
2023-12-05 What is border-radius, really?
2023-11-09 Rust Koan: Những Chướng Ngại
2023-08-12 Tui đi coi ca nhạc
2023-03-05 Viết cho 2022
2022-07-11 std::mem::transmute the unsafe magic
2021-09-26 Browser from Scratch: Layout
2021-05-24 Lần đầu đi phỏng vấn
2021-01-13 Browser from Scratch: CSS parsing & processing
2020-10-24 Browser from Scratch: HTML parsing
2020-09-01 Browser from Scratch: DOM API
2020-07-21 Vấn đề về IME trên Linux
2020-07-14 Bỏ dấu trong tiếng Việt
2020-05-29 Browser from Scratch: Introduction