this is me

#experience

Lần đầu đi phỏng vấn

Ghi chép về lần đầu tui đi phỏng vấn xin việc.