this is me

#rust

Rust Koan: Những Chướng Ngại

Dịch lại một đoạn koan về rust trong lúc cao hứng.

std::mem::transmute the unsafe magic

Using mem::transmute for struct inheritance in Rust